Site icon Công ty Minh Thành

Chếch PVC Dekko

Chếch PVC Dekko

giá tham khảo

  • Chếch PVC DN34 Dekko: 2.300đ

  • Chếch PVC DN42 Dekko: 3.600đ

  • Chếch PVC DN48 Dekko: 5.800đ

  • Chếch PVC DN60 Dekko: 9.500đ

  • Chếch PVC DN75 Dekko: 16.400đ

  • Chếch PVC DN90 Dekko: 22.500đ

  • Chếch PVC DN110 Dekko: 32.800đ

  • Chếch PVC DN125 Dekko: 50.400đ

Exit mobile version