Site icon Công ty Minh Thành

Dây đơn Cu/PVC Trần Phú

Dây đơn Cu/PVC Trần Phú

giá tham khảo

  • Dây 1×0,75 Trần Phú :2.760đ

  • Dây 1×1,0 Trần Phú: 3.510đ

  • Dây 1×1,5 Trần Phú: 5.270đ

  • Dây 1×2,5 Trần Phú: 8.400đ

  • Dây 1×4,0 Trần Phú: 13.030đ

  • Dây 1×6,0 Trần Phú: 19.500đ

  • Dây 1×10 Trần Phú: 32.500đ

Exit mobile version