Site icon Công ty Minh Thành

Măng sông PVC Dekko

Măng sông PVC Dekko

giá tham khảo

  • Măng sông PVC DN34 Dekko: 1.700đ

  • Măng sông PVC DN42 Dekko: 3.000đ

  • Măng sông PVC DN48 Dekko: 3.800đ

  • Măng sông PVC DN60 Dekko: 6.500đ

  • Măng sông PVC DN75 Dekko: 9.000đ

  • Măng sông PVC DN90 Dekko: 12.000đ

  • Măng sông PVC DN110 Dekko: 15.100đ

  • Măng sông PVC DN125 Dekko: 25.600đ

Exit mobile version