Site icon Công ty Minh Thành

Rắc co nhựa PPR Dekko

Ống nhựa minh thanh Dex

giá tham khảo

  • Rắc co nhựa PPR D20 Dekko: 38.100đ

  • Rắc co nhựa PPR D25 Dekko: 59.200đ

  • Rắc co nhựa PPR D32 Dekko: 86.000đ

  • Rắc co nhựa PPR D40 Dekko: 95.000đ

  • Rắc co nhựa PPR D50 Dekko: 145.100đ

Exit mobile version