Site icon Công ty Minh Thành

Tê đều PPR Vesbo

Tê đều PPR Vesbo

giá tham khảo

  • Tê đều PPR Vesbo DN20: 8.800đ
  • Tê đều PPR Vesbo DN25: 15.700đ
  • Tê đều PPR Vesbo DN32: 23.600đ
  • Tê đều PPR Vesbo DN40: 39.400đ
  • Tê đều PPR Vesbo DN50: 69.500đ

  • Tê đều PPR Vesbo DN63: 148.000đ

  • Tê đều PPR Vesbo DN75: 228.000đ

  • Tê đều PPR Vesbo DN90: 368.000đ

  • Tê đều PPR Vesbo DN110: 595.000đ

Exit mobile version