Công ty Minh Thành

Tê đều PVC Dekko

giá tham khảo

  • Tê PVC DN34 Dekko: 4.400đ

  • Tê PVC DN42 Dekko: 6.300đ

  • Tê PVC DN48 Dekko: 9.400đ

  • Tê PVC DN60 Dekko: 14.800đ

  • Tê PVC DN75 Dekko: 25.200đ

  • Tê PVC DN90 Dekko: 36.500đ

  • Tê PVC DN110 Dekko: 59.000đ

  • Tê PVC DN125 Dekko: 72.000đ

Exit mobile version